kezdőlap / Felhasználási feltételek
Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük az onkentespiacter.hu weboldalon!

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni a jelen Felhasználási Feltételeket.

1. A weboldal üzemeltetője

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1135 Budapest, Váci út 35.

cégjegyzékszáma: 01-09-192608

adószáma: 18922060-2-41

továbbiakban: Üzemeltető

Az onkentespiacter.hu felületet az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 számú „KOMPLEX IFJÚSÁGI FEJLESZTÉSEK – ÚJ NEMZEDÉK ÚJRATÖLTVE” című projekt keretében hozta létre és üzemelteti.

2. A weboldal célja

Az onkentespiacter.hu a weboldalon regisztráltak számára olyan szolgáltatást nyújt, amely lehetővé teszi, hogy az Önkéntest fogadó szervezetek (továbbiakban: Szervezetek) az általuk meghirdetett önkéntes tevékenységeket a regisztrációt, a profil adatfeltöltését, valamint a regisztrációs nyilatkozat cégszerűen aláírt szkennelt másolatának feltöltését követően a weboldalon közzé tegyék, arra a weboldal adatbázisában szereplő Önkénteseket meghívják. Az Önkéntesek részére lehetőséget biztosít arra, hogy a regisztrációt és a profil adatfeltöltését követően a Szervezetek által közzétett önkéntes tevékenységek között böngésszenek, valamint jelentkezzenek a számukra legmegfelelőbb önkéntes tevékenységre, és a Szervezetekkel felvegyék a kapcsolatot, valamint elfogadják a Szervezet általi meghívást az egyes önkéntes tevékenységekre.

A weboldal lehetőséget biztosít arra, hogy az Önkéntesek (és a regisztrált Szervezetek) a Szervezetek által létrehozott önkéntes tevékenységek és a tevékenységet létrehozó Szervezetek profilját megtekinthessék, az Önkéntesek jelentkezzenek a Szervezetek által létrehozott önkéntes tevékenységre, vagy a Szervezetek meghívják az Önkéntest az általuk létrehozott önkéntes tevékenységre. Az Önkéntes és Szervezet közötti további kommunikáció, önkéntes tevékenység és az abból adódó pozitív vagy negatív eredmény létesítése a weboldaltól és az Üzemeltetőtől függetlenül zajlik.

Az onkentespiacter.hu oldal a 2005. évi LXXXVIII. a közérdekű önkéntességről szóló törvényben foglalt közérdekű önkéntes tevékenységet, a 2011. évi CXC. a köznevelésről szóló törvényben és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott iskolai közösségi szolgálat teljesítését biztosító Szervezetek és az általuk végzett ilyen célú tevékenységek számára biztosít felületet.

A weboldalon nem támogatott azon Szervezetek regisztrációja, akiknek az önkéntes tevékenysége termékértékesítésre vagy más gazdasági tevékenységre irányul vagy ilyen eredménnyel jár. A weboldalon szigorúan tilos bármilyen jogellenes, jóerkölcsbe ütköző, illetve a weboldal szellemiségével, céljával ellentétes önkéntes tevékenység létrehozása, illetve ilyen tevékenységre történő felhívás vagy ajánlkozás. Amennyiben a jelen bekezdésben foglalt tartalomról az Üzemeltető tudomást szerez, azt haladéktalanul törli, továbbá fenntartja a jogot a szükséges jogi lépések megtételére.

A weboldal felhasználására a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak az irányadóak, az Adatvédelmi Tájékoztató ismerteti a személyes adatok kezelésére vonatkozó feltételeket és rendelkezéseket.

3. Alapvető rendelkezések

A weboldalra kizárólag Önkéntesként vagy Szervezetként való regisztrációt követően nyílik lehetőség belépni. A regisztráció célja, hogy kizárólag valódi személyek részére biztosítson lehetőséget önkéntes tevékenység létrehozására és arra való jelentkezésre. A regisztrációval, illetve a weboldal használatával a regisztáló elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban, illetve a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat, azokat megértette és tudomásul veszi, a leírtakkal egyetért. A regisztrációval elismeri a hivatkozott dokumentumok tartalmának megismerését, illetőleg magára nézve kötelezőnek fogadja el azok rendelkezéseit. A regisztráló hozzájárulását adja továbbá személyes adatainak az Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítettek szerinti kezeléséhez.

Üzemeltető fenntartja a jogot az onkentespiacter.hu oldal által nyújtott szolgáltatás színvonalának folyamatos javítása érdekében a weboldal nyújtotta egyes funkciók felülvizsgálatára, valamint arra, hogy ezen funkciókat megváltoztassa vagy bővítse, illetőleg a weboldalra regisztrált személyek közötti kapcsolatfelvétel- és kapcsolattartás részletszabályait és technikai hátterét módosítsa. E változtatásokról a regisztrált felhasználókat minden alkalommal a változások hatályba lépését megelőzően legalább 14 nappal rendszerüzenetben (e-mail) értesíteni kell.

A weboldal szolgáltatásainak igénybevételére mind a Szervezetek mind az Önkéntesek részéről ingyenesen kerül sor, azaz az onkentespiacter.hu nem kér díjat a weboldal használatáért, az oldal teljes körű üzemeltetése a „KOMPLEX IFJÚSÁGI FEJLESZTÉSEK – ÚJ NEMZEDÉK ÚJRATÖLTVE” elnevezésű, EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 számon nyilvántartott, Európai Unió által finanszírozott projekt keretében valósul meg.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalon közzétett, önkéntes tevékenységek névjegyzékben szereplő Szervezetek által létrehozott önkéntes tevékenységek minőségéért, illetve megfelelőségéért, a Szervezetek által közzétett adatok helyességéért és az Önkéntesek által megadott adatok valóságtartalmáért. Az Üzemeltető egyedi elbírálás alapján törölheti a weboldalra regisztrált Önkéntest vagy Szervezetet, amennyiben az Önkéntes vagy Szervezet sértő, nem megfelelő hangvételű információt közöl, illetve egyértelműen nem azonosul a weboldal által képviselt alapelvekkel felhasználói tevékenysége során, melynek tényéről és indokáról 72 órán belül e-mailben értesíti az érintett felet.

4. A weboldal által nyújtott szolgáltatások köre

A weboldalon regisztrált Szervezetek által megadott adatok és az általuk meghirdetett önkéntes tevékenység(ek) nyilvánosak, bárki megismerheti az abban leírtakat, azonban csak regisztrált és bejelentkezett felhasználó jelentkezhet rájuk. Az önkéntes tevékenységre történő jelentkezés során a Szervezet kapcsolattartói és az Önkéntes személyes adatai elérhetővé válnak a felek számára. A Szervezetek és Önkéntesek által megadott elérhetőségeket tartalmazó adatok kizárólag regisztrált, bejelentkezett felhasználók számára érhető el.

A weboldalon történő regisztrációra kétféle módon kerülhet sor: Önkéntesként és Szervezetként.

a. A Szervezeti regisztráció

A szervezetként történő regisztráció során Szervezet civil szervezetként, helyi és nemzetiségi önkormányzatként, egyházi jogi személyként vagy vallási egyesületként, illetve egyéb intézményként regisztrálhatja magát (2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 3. § (1)). A regisztráció során megadandó adatok köréről és az adatkezelésre vonatkozó szabályokról az Adatvédelmi tájékoztató nyújt részletes tájékoztatást. A Szervezet kizárólag a weboldal által meghatározott önkéntes tevékenység kategóriák közül választhat.

A Szervezet köteles a regisztráció során az adatait a valóságnak megfelelően megadni, a regisztrációs nyilatkozatot cégszerűen aláírva feltölteni. Az Üzemeltető a tévesen, hibásan, hiányosan vagy valótlanul feltöltött adatokból eredő bárminemű kárért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Üzemeltető tévesen, hibásan, hiányosan vagy valótlanul feltöltött adatokról, illetve regisztrációs nyilatkozatról szerez tudomást, felhívja a Szervezet figyelmét a figyelmeztetés megküldésétől számított 2 munkanapon belüli helyesbítés megtételére. Amennyiben a Szervezet a helyesbítési kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az Üzemeltető fenntartja a jogot a Szervezet értesítésével egyidejűleg a szervezeti profil törlésére, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az a felhasználók jóhiszemű joggyakorlását sérti vagy veszélyezteti, illetve a jelen felhasználási feltételekkel ellentétes.

A regisztráció véglegesítésével, valamint a regisztrációs nyilatkozat cégszerűen aláírásával és feltöltésével a Szervezet képviselője kijelenti, hogy a www.onkentespiacter.hu weboldalt az érintett szervezet törvényes képviselője vagy meghatalmazottja használja és a weboldal használatához szükséges jelszót harmadik félnek nem bocsájtja a rendelkezésére.

A szervezeti profil regisztrációja során a portál a Szervezet által megadott e-mail címre egy aktiváló e-mailt küld. A Szervezet az aktiváló e-mailben elhelyezett linkre kattintva aktiválhatja a profilt, s véglegesítheti regisztrációját a kötelezően kitöltendő adatok megadását, valamint a regisztrációs nyilatkozat visszatöltését követően. Amennyiben a regisztráció során a Szervezet a profilt a kötelezően megadandó adatokkal az aktiválást követő 30 napon belül nem tölti ki, emlékeztető e-mailt kap. Amennyiben a Szervezet az emlékeztető e-mail kiküldését követő 15 napon belül a profil kötelezően kitöltendő adatait nem véglegesíti, a szervezeti profil és a Szervezet által megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek, amelyről az Üzemeltető e-mail útján küld tájékoztatást. 

Kötelezően megadandó adatok:

 • Szervezet neve
 • Törvényes képviselő neve
 • Székhely
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Szervezet leírása
 • Tevékenységi körök

Opcionálisan megadható adatok:

 • Szervezet címe (amennyiben eltér a székhely címtől)
 • KÖT szám (Közérdekű önkéntes tevékenyég regisztrációja során megadott szám)
 • E-mail értesítés (amennyiben a szervezet ezt kéri, az Üzemeltető hírlevél formájában értesítéseket fog küldeni számára az Üzemeltető által szervezett szakmai programokról, eseményekről)
 • Szervezeti facebook (facebook oldal linkje, amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • Szervezeti twitter (twitter oldal linkje, amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • Szervezeti instagram (instagram oldal linkje, amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • Szervezeti weboldal (weboldal linkje, amennyiben rendelkezik ilyennel)
 • Logó/cégér

A sikeres regisztrációt követően a Szervezet lehetőséget kap önkéntes tevékenység létrehozására, a weboldalon keresztül önkéntesek fogadására, valamint a weboldalon regisztrált önkéntesek keresésére és a tevékenységre történő meghívásra.

A Szervezet profilját bárki megtekintheti, azonban a kapcsolattartásra megadott e-mail címet és telefonszámot kizárólag a regisztrált Önkéntesek, illetve szervezeti profillal regisztrált személyek tekinthetik meg.

b. Önkéntes regisztráció

Annak érdekében, hogy a Szervezetek által létrehozott önkéntes tevékenységekre jelentkezni lehessen, és/vagy a Szervezet meghívhasson személyt az általa létrehozott önkéntes tevékenységre, a weboldalon regisztráció szükséges (a továbbiakban: Önkéntes regisztráció). Az Önkéntes regisztrációval a felhasználó egy Önkéntes profilt hoz létre, amely profil segítségével a Szervezetek által meghirdetett önkéntes tevékenységekre jelentkezni lehet. Az Önkéntesek egymás profilját nem tekinthetik meg, azonban a Szervezetek profilját, és a Szervezetek által nyilvános eseményként meghirdetett önkéntes tevékenységeket megtekinthetik, és jelentkezhetnek rá.

Az Önkéntes profil regisztrációja során a portál az Önkéntes által megadott e-mail címre egy aktiváló e-mailt küld. Az Önkéntes az aktiváló e-mailben elhelyezett linkre kattintva aktiválhatja a profilját, s a kötelezően kitöltendő adatok megadását követően véglegesítheti regisztrációját és jogosulttá válik a weboldalon meghirdetett önkéntes tevékenységekre való jelentkezésre, továbbá a Szervezeteknek lehetősége nyílik a profilja alapján meghívni az általa létrehozott önkéntes tevékenységekre.

Kötelezően megadandó adatok:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Születési dátum
 • Nem
 • E-mail cím
 • Érdeklődési körök
 • Kompetenciák (azon kompetenciák, melyekkel az Önkéntes saját bevallása szerint rendelkezik)
 • Szabadidő (az az időszak, amikor az Önkéntes, önkéntes tevékenységet tud végezni)
 • Helyszín (azon megye(k)/település(ek) megadása, ahol szívesen végezne önkéntes tevékenységet az Önkéntes)

Opcionálisan megadható adatok:

 • Lakhely
 • Telefonszám
 • E-mail értesítés (amennyiben az Önkéntes email értesítést kér, a rendszer értesíteni fogja heti rendszerességgel azon önkéntes tevékenységekről, melyek az általa bejelölt helyszíneken kerülnek meghirdetésre)
 • Beszélt nyelvek
 • Szülői hozzájáruló nyilatkozat (amennyiben a regisztrálni kívánó Önkéntes még nem töltötte be 16. életévét, adatai tárolásához szülői hozzájárulás feltöltése szükséges, melyről részletes az Adatkezelési útmutatóban olvashat)

Amennyiben az Önkéntes a profilját annak regisztrációját követő 30 napon belül nem aktiválja, az önkéntes profil és az Önkéntes által megadott adatok törlésre kerülhetnek. 

c. Önkéntes tevékenység létrehozása

Önkéntes tevékenység létrehozására a weboldalon Szervezetként regisztrált felhasználónak van lehetősége. Önkéntes tevékenységet kizárólag az Üzemetető által a weboldalon létrehozott tevékenységi körök valamelyikében lehetséges. A Szervezet a kötelezően kitöltendő adatok megadását követően közzé teheti az önkéntes tevékenységet, meghívhat rá Önkénteseket, az esemény kereshetővé válik az Önkéntesek számára, s amennyiben kértek e-mailes értesítést, heti összesítő emailben tájékoztatva lesznek az önkéntes tevékenységről.

Kötelezően megadandó adatok

 • Tevékenység megnevezése
 • Tevékenység kapcsolattartó
 • Kapcsolattartó e-mail címe
 • Tevékenység létszáma
 • Tevékenység megvalósulásának helyszíne (megye, település)
 • Tevékenység típusa (beltéri/kültéri)
 • Tevékenység időtartam (maximum 1 tárgyhó megadása lehetséges, amennyiben a tevékenység több hónapon átível, úgy azt annyi önkéntes tevékenység keretében lehet létrehozni, ahány hónap érintett)
 • Tevékenységi körök Szabadidő (az az időszak, amikor a szervezet az Önkéntest a tevékenység keretén belül fogadni tudja)
 • Kompetenciák (azon kompetenciák listája, melyek az önkéntes tevékenység elvégzéséhez szükségesek)
 • Nyelvtudás szükségessége

Opcionálisan megadható adatok:

 • Kapcsolattartó telefonszám
 • Országos tevékenység (olyan nagyléptékű önkéntes tevékenységek, melyek megvalósításához országosan keresnek önkénteseket)
 • Digitálisan végezhető tevékenység
 • IKSZ tevékenység (a Szervezet iskolai közösségi szolgálat/IKSZ igazolást tud a jelentkező számára bocsátani)
 • Tevékenység projekt (akkor érdemes jelölni, ha az adott önkéntes tevékenység valamilyen projekt keretében valósul meg, ez egy támogató funkció a Szervezet számára a későbbi áttekinthetőséget segítendő)
 • Tevékenység nyilvános (amennyiben a Szervezet az önkéntes tevékenységhez csak meghívásos részvételt szeretne, abban az esetben a jelölést kiveszi, egyébként az önkéntes tevékenység megjelenik az adatbázisban, bárki számára látható, és a regisztrált Önkéntesek jelentkezni tudnak rá)
 • Tevékenység leírása (a potenciális önkéntesek számára olyan leíró jellegű tartalom, mely alapján el tudja dönteni az érdeklődő, hogy szeretne-e részt venni a meghirdetett önkéntes programon)
 • Szükséges eszközök 

Az önkéntes tevékenységet létrehozó szervezet a weboldalon regisztrált Önkéntesek adatbázisából meghívhat Önkénteseket az önkéntes tevékenységre. Amennyiben a Szervezet által került valaki meghívásra, az Önkéntes az általa megadott e-mail címen ennek tényéről értesítést kap, s visszaigazolhatja vagy elutasíthatja a meghívást.

Az Önkéntesnek lehetősége van törölni részvételi szándékát az adott önkéntes tevékenységről, amiről a Szervezet az általa megadott email címen értesítést kap.

A Szervezetnek lehetősége van az Önkéntes jelentkezését törölni, amiről az Önkéntes az általa megadott email címen értesítést kap.

d. Önkéntes tevékenység igazolása

Az onkentespiacter.hu oldalon meghirdetett önkéntes tevékenységek(en) résztvevő Önkéntesek közvetítését az önkéntes tevékenységet létrehozó Szervezetnek a weboldalon igazolni szükséges, melyet a Szervezet a Részvételi igazolások menüpont alatt tud megtenni.

A Szervezet regisztrációjával elfogadja, hogy a felület használatának feltétele a felületen a Szervezet által meghirdetett önkéntes tevékenységre jelentkező önkéntesek részvételének igazolása az Üzemeltető számára az alábbiakban meghatározott módon és időben.

A Szervezet adott tárgyhóra vetítve, összesítve tudja igazolni az általa meghirdetett önkéntes tevékenység(ek)en részt vett Önkéntes(eke)t. A rendszer automatikusan kilistázza azokat az Önkénteseket, akik jelentkeztek az adott tevékenységre, valamint azokat, akik meghívást kaptak az eseményre és nem utasították vissza a részvételt. Amennyiben a rendszer által generált lista eltér a valós részvételi adatoktól, a Szervezet köteles javítani azt (az online felületen az Önkéntes neve mellett található pipa ikonra kattintva a pipa eltűnik, jelezvén azt, hogy az Önkéntes nem vett részt az eseményen). A Szervezet részvétel igazolási kötelezettségének a „részvételi igazolás generálása” gombra kattintva tud eleget tenni.

Önkéntes tevékenység igazolását a Szervezetnek minden tárgyhóra vonatkoztatva szükséges megtennie, legkésőbb a tárgyhót követő 14. napig. A weboldal a tárgyhó végén automatikusan értesíti a Szervezetet a regisztrációs igazolás beküldésére. Ezt követően egy és két hét elteltével ismét rendszerüzenetben értesíti a Szervezetet, amennyiben a regisztrációs igazolás továbbra sem érkezett be.

e. A Szervezeti és Önkéntes profil inaktiválása, törlése

A profil inaktiválására, vagy törlésére a Szervezetnek, illetőleg az Önkéntesnek bármikor lehetősége van, az részéről semmilyen további kötelezettséggel nem jár.

A profil inaktiválására, vagy törlésére a modszertan@erifa.hu e-mail címre történő, a profil inaktiválása, vagy törlése iránti kérelmet tartalmazó elektronikus levél megküldésével, illetve inaktiválásra a weboldalon az „Adataim módosítása” menüpont alatt a „Profilom inaktiválása” gombra kattintva van lehetőség. Amennyiben e-mail útján kéri a Felhasználó a profil törlését, az kizárólag abban az esetben törölhető, ha a törlési kérelem arról az e-mail címről érkezett, amelyikkel a profil regisztrálása megtörtént.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a regisztrált profilt bármikor törölheti, ha az a jelen Felhasználási Feltételekkel ellentétes, vagy az abban leírt kötelezettségeknek nem tesz eleget. Amennyiben a profil az Üzemeltető által kerül törlésre, úgy erről a profil tulajdonosát e-mail útján értesíti, amelyben megjelöli a törlés indokait. A profil törlésére az alábbiak szerint kerülhet sor:

 1. a Felhasználási Feltételek vagy az onkentespiacter.hu weboldalon szereplő valamely szabály vagy előírás megszegése,
 2. álprofilok regisztrálása esetén,
 3. nem valóságnak megfelelő adatok megadása a regisztráció és a profiladatok kitöltése során, amennyiben a regisztrált személy az Üzemeltető felhívása ellenére azokat nem helyesbíti,
 4. a Szervezet működésével, tevékenységének jogszerűségével kapcsolatosan felmerült, megalapozott aggály esetén (különösen a Szervezet által létrehozott önkéntes tevékenységek sértő, erkölcstelen vagy egyéb jogtalan cselekményre felbuzdító volta esetén, adószámának felfüggesztése, végrehajtási vagy felszámolási eljárás ténye, tevékenység folytatásához szükséges feltétel vagy engedély hiánya),
 5. ha a Szervezet tevékenységére, általa meghirdetett önkéntes tevékenységére legalább 3, egymástól független panasz, bejelentés érkezik,
 6. ha Szervezet a weboldalon olyan módon nyilatkozik meg, az oldalon olyan tartalmakat helyez el, amelyek sértőek vagy az oldal rendeltetésével összeegyeztethetetlenek.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a profilja inaktiválásával az inaktiválás napjáig végzett tevékenységei a weboldal adatbázisából nem törlődnek, azok az Üzemeltető számára továbbra is elérhetőek maradnak.

f. Kapcsolattartás a felhasználókkal

Önkéntes tevékenységre történő jelentkezés során az Önkéntes és a Szervezet is rendszerüzenetben értesül a jelentkezés tényéről.

Az Önkéntes a rendszerüzenetben értesül az önkéntes tevékenységre való jelentkezéséről. Az elektronikus üzenet tartalmazza az önkéntes tevékenységet meghirdető Szervezet kapcsolattartójának elérhetőségét.

A Szervezet rendszerüzenetben értesül az általa meghirdetett önkéntes tevékenységre történt jelentkezésről. A rendszer az Önkéntest automatikusan hozzá adja az önkéntes tevékenység önkéntes listájához, a Szervezetnek nem szükséges elfogadnia az Önkéntes jelentkezését, azonban lehetősége van a jelentkezés törlésére.  

A Szervezetnek lehetősége van az általa meghirdetett önkéntes tevékenységre Önkéntest meghívni. Az Önkéntes rendszerüzenetben értesül a meghívásról, de csak abban az esetben kerül az esemény Önkéntes listájába, ha a meghívást elfogadja. Az Önkéntesnek lehetősége van a meghívást törölni.

Amennyiben az Önkéntes profil oldalán úgy nyilatkozik, hogy kér e-mailes értesítést, úgy az általa megjelölt önkéntes helyszíneken meghirdetett önkéntes tevékenység(ek)ről e-mailben értesül. Ezt a nyilatkozatot az Önkéntes saját Profil oldalán bármikor módosíthatja.

Az Üzemeltetővel való kapcsolattartásra a modszertan@erifa.hu e-mail címen van lehetőség. 

5. Jogsértés, kéretlen tartalom bejelentése, törlése

Üzemeltető, amennyiben a weboldalon meghirdetett önkéntes tevékenységre vonatkozóan, vagy bármely egyéb tartalomra vagy adatra vonatkozóan észleli, hogy sérti a jó erkölcsöt, bűncselekmény elkövetésére ösztönöz, sértő lehet kisebbségi csoportokra nézve, továbbá jogszabályba ütközik vagy harmadik személy jogát sérti azt jogosult törölni.

Amennyiben az Önkéntes, a Szervezet képviselője vagy bármely látogató a weboldalon meghirdetett önkéntes tevékenységre vonatkozóan, vagy bármely egyéb tartalomra vagy adatra vonatkozóan észleli, hogy sérti a jó erkölcsöt, bűncselekmény elkövetésére ösztönöz, sértő lehet kisebbségi csoportokra nézve, továbbá jogszabályba ütközik vagy harmadik személy jogát sérti a modszertan@erifa.hu e-mail címen jelezheti az Üzemeltető felé. Az Üzemeltető 72 órán belül kivizsgálja a bejelentést, s amennyiben a bejelentés jogossága megállapításra kerül, úgy a jelezett tartalmat vagy adatot töröli, s erről a meghirdető Szervezetet az általa megadott email címen írásban értesíti.

Az onkentespiacter.hu weboldal Felhasználási Feltételei itt érhetőek el pdf formátumban:

Letöltések