kezdőlap / Adavédelem
Adavédelem

Adatvédelmi tájékoztató az “onkentespiacter.hu” oldalon megadott személyes adatokra vonatkozóan ÖNKÉNTESEK számára

 

Adatkezelő: Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.

Az onkentespicter.hu az EFOP 1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú „Komplex ifjúsági fejlesztések – Új nemzedék újratöltve” elnevezésű projekt keretében megvalósuló online piactér, ahol az önkéntes fogadó szervezetek és az önkéntesek ellenőrzött körülmények között, de mégis automatikusan egymásra találhatnak. Az oldal elsődleges célja, hogy megkönnyítse az önkéntes munka szervezését.

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft., mint adatkezelő a www.onkentespiacter.hu felületen megadott személyes adatokat a hatályos jogszabályok és a jelen adatvédelmi tájékoztató alapján kezeli. Az adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat kizárólag a felületen megadott okból kezeli és azt más célra nem használja fel.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés célja: 

Az adatkezelő a személyes adatokat a www.onkentespiacter.hu felületen a regisztráció során kéri be a felhasználótól. A nevet, életkort, email címet és az opcionálisan feltölthető képmásról készült fotót, lakcímet és telefonszámot, az adatkezelő az önkéntes tevékenység végzéséhez kapcsolódóan kezeli, abból a célból, hogy a vállalt tevékenység közvetítését a fogadó szervezetek felé segítse.

Az adatkezelés jogalapja: 

Az érintett hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt személyes adatok köre: 

név, születési dátum, email cím, opcionálisan képmás (fotó), lakhely, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok haladéktalanul és véglegesen törlésre kerülnek.

A személyes adatok a felület működésének megszüntetésekor, de legkésőbb 2027.12.31. nappal törlésre kerülnek. 

 

A beküldött személyes adatok a felületen nem nyilvánosak, azokhoz a felületre látogatók nem férnek hozzá. A személyes adatokat az adatkezelőn kívül kizárólag az önkéntes fogadószervezetek látják. 

Az érintett a hozzájárulást az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával adja meg a felületen. 16 évet be nem töltött érintett esetén a hozzájáruló nyilatkozatot az érintett törvényes képviselője adhatja meg. Ebben az esetben a regisztráció feltétele a hozzájáruló nyilatkozat elektronikus úton történő beküldése, ennek hiányában a felületen 16 évet be nem töltött érintett nem regisztrálhat.

Az adatkezelő felhívja arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz

 

Adatbiztonság:

Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az érintettek személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adattovábbítás: a személyes adatok az www.onkentespiacter.hu felületen regisztráló fogadószervezetek részére hozzáférhetőek.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:Az érintett kérheti az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.-től, mint adatkezelőtől:

 1. a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint.
 4. d) - az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén - az adathordozhatósághoz való jogának biztosítását.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

 1. a) személyes adat kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
 3. c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a pályázót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az adatkezelő az érintett részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő az érintettek:

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.

1034 Budapest, Váci út 35.

titkarsag@erifa.hu

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat: 

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez lehet fordulni:

1134 Budapest, Váci út 35.

adatvedelem@erifa.hu

Továbbá az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu).

 

 

Adatvédelmi tájékoztató az “onkentespiacter.hu” oldalon megadott személyes adatokra vonatkozóan fogadó SZERVEZETEK számára

 

Adatkezelő: Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.

Az onkentespicter.hu az EFOP 1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú „Komplex ifjúsági fejlesztések – Új nemzedék újratöltve” elnevezésű projekt keretében megvalósuló online piactér, ahol az önkéntes fogadó szervezetek és az önkéntesek ellenőrzött körülmények között, de mégis automatikusan egymásra találhatnak. Az oldal elsődleges célja, hogy megkönnyítse az önkéntes munka szervezését.

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft., mint adatkezelő a www.onkentespiacter.hu felületen megadott személyes adatokat a hatályos jogszabályok és a jelen adatvédelmi tájékoztató alapján kezeli. Az adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat kizárólag a felületen megadott okból kezeli és azt más célra nem használja fel.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés célja: 

Az adatkezelő a személyes adatokat a www.onkentespiacter.hu felületen kéri megadni a fogadó szervezet kapcsolattartójától. A kapcsolattartó nevét, email címét és telefonszámát az adatkezelő a felület működéséhez kapcsolódóan kezeli, abból a célból, hogy a fogadó szervezetek elérését a leendő önkéntesek számára elősegítse és a felületen megjelenítse.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt személyes adatok köre:

név, email cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: 

A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok haladéktalanul és véglegesen törlésre kerülnek.

A személyes adatok a felület működésének megszüntetésekor, de legkésőbb 2027.12.31. nappal törlésre kerülnek.

 

A beküldött személyes adatok a felületen nyilvánosak, azok a felületre látogatók számára láthatók, megismerhetők.

Az érintett a hozzájárulást az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával adja meg a felületen.

Az adatkezelő felhívja arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza.

 

Adatbiztonság:

Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az érintettek személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:

Az érintett kérheti az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.-től, mint adatkezelőtől:

 1. a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint.
 4. d) - az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén - az adathordozhatósághoz való jogának biztosítását.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a

 1. a) személyes adat kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);
 3. c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a pályázót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Az adatkezelő az érintett részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő az érintettek:

Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.

1034 Budapest, Váci út 35.

titkarsag@erifa.hu

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat: 

Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén az adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez lehet fordulni:

1134 Budapest, Váci út 35.

titkarsag@erifa.hu

Továbbá az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu).

Letöltések